تنوع در ساختارهای گرامری

(Grammatical Range)

اگر شما مخاطب برنامه های رادیو آیلتس هستید، حتما به خاطر دارید که در برنامه ۳۶ به بررسی تکنیک هایی برای حصول اطمینان از داشتن تنوع ساختاری پرداختیم . در این مطلب قصد داریم با مثال هایی عملی برای اجرای تکنیک های گفته شده در آن برنامه بپردازیم. لازم به ذکر مجدد است که دو اصل نوع الگوهای استفاده شده و طول جملات را به عنوان دو شاخص بسیار مهم در تنوع ساختاری در آزمون آیلتس در نظر می گیریم. 

فرض کنید که یک داوطلب آیلتس در زمان صحبت کردن به دلیل تمرکز بر روی ساخت، به خاطر سپردن و یا سنتز ایده ها، تمرکز بر روی واژگان و سعی در درست صحبت کردن فقط بتواند جملات زیر را در پاسخ به سوال اگزمینر یا ممتحن استفاده کند. 

I have three brothers and one sister. I am the second child. My dad works everyday from 7 a.m to 6 p.m. He works in a factory. The factory makes cars. My mom doesn’t work. She is a housewife. She stays home. My elder brother is 26 years old. He doesn’t work. My sister is 24 years old. She doesn’t work.

اگر به دقت و با استفاده از معیار اول (الگوهای استفاده شده) و معیار دوم (طول جملات) به واکاوی جملات فوق بپردازیم، خواهیم دید که جملات همگی دارای یک الگوی مشخص هستند که در ابتدا فاعل آورده شده و سپس فعل جمله استفاده شده است. همچنین اگر از لحاظ گرامری هم با مفاهیم و الگوهای جمله ای آشنا باشید، در خواهید یافت که تمامی جملات فوق، جملات ساده و نه مرکب یا پیچیده می باشند.

در اینجا سعی خواهیم کرد الگوهای داده شده را تا حد ممکن تغییر بدهیم و تنوع ساختاری ایجاد کنیم.

به سه جمله زیر توجه کنید:

My dad goes to work every day from 7 a.m to 6 p.m. He works in a factory. The factory makes cars.

می توانیم تنوع ساختاری در سه جمله فوق را با ترکیب آنها ایجاد کنیم. می توانیم بگوییم: 

Working in a factory in which they make cars, my dad اشس has to work from 7 a.m to 6 p.m. 

 دقت کنید که سعی شده است که فقط سطح محدودی از تغییر را در جمله فوق اعمال کنیم. و بی شک می توان تغییرات دیگری از جمله مجهول کردن بخشی از جمله را هم انجام داد. 

حالا به جملات زیر دقت کنید: 

My elder brother is 26 years old. He doesn’t work. My sister is 24 years old. She doesn’t work.

می توانیم جملات را به صورت زیر ترکیب کنیم:

Neither my brother who is 26 years old nor my 24 year-old sister works. 

حال می توانید اطمینان داشته باشید که گامی مهم به سمت نمره بالاتر برداشته اید. یعنی هم تنوع ساختاری ایجاد کرده اید و هم جمله طولانی تری ساخته اید. دقت کنید که لازمه پیچیده کردن به هر شکلی و ایجاد تنوع گرامری، اشراف بر ساختارهای زبانی است و نباید برای پیچیده صحبت کردن درستی  و صحت گرامری جملات را قربانی کرد.