اهمیت شناخت ریشه ها در یادگیری واژگان جدید و تشخیص این واژگان در متون مختلف را در مباحث پیشین مطرح کردیم. در این مطلب به بررسی یک ریشه دیگر می پردازیم. بهتر می دانم که با یک سوال این مطلب را آغاز کنم. آیا تا بحال کلمه benefit را شنیده اید؟ قطعا پاسخ شما، پاسخی مثبت است. معنای این کلمه، سود و خیر می باشد که در آنالیز کلمه می توانیم به ریشه bene به معنای خوبی و خیر برسیم.

ریشه bene  در برخی از کلمات 

حال می توانیم به بررسی کلماتی بپردازیم که دارای این ریشه-bene- می باشند.

[member]

beneficialسودمند 

benefactor: نیکوکار، خیر (مرد)

benediction:   دعای خیر

benefaction: خیرات، احسان، کمک

benefactress: بانوی نیکوکار

benefice: در آمد موقوفات

beneficence: سود، مزایا

beneficent : مفید، سودمند

beneficiary: ذی نفع، کسی که پس از مرگ کسی به او اموال و دارایی های آن فرد می رسد.

benevolence: نیکخواهی، خیراندیشی، احسان

benevolent: نیکخواه، خیراندیش

و کلماتی دیگری که این ریشه در آنها استفاده می شود.

[/member]

نویسنده: رضا مروتی